Algemene voorwaarden Minder Meuk

Artikel. 1: Definities 

Minder Meuk: de eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81674805

Opdracht: iedere opdracht van de opdrachtgever aan Minder Meuk

Opdrachtgever: de organisatie met wie Minder Meuk een overeenkomst sluit;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Minder Meuk tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van, of in verband staand met die overeenkomst;

Partijen: de Opdrachtgever en Minder Meuk

Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Minder Meuk

Artikel 2: Offerte/aanbieding 

 • Alle door Minder Meuk uitgebrachte offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend. Offertes/aanbiedingen hebben, tenzij anders aangegeven, een geldigheidsduur van twee weken. 
 • Alle offertes/aanbiedingen van Minder Meuk zijn gebaseerd op de bij het verzoek door de Opdrachtgever verstrekte informatie. Onjuistheden in en onvolledigheid van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

Artikel 3: De Overeenkomst 

 • De Overeenkomst en eventuele wijzigingen of aanvullingen daarvan worden voor Partijen eerst bindend door een schriftelijke vastlegging in een door Minder Meuk ondertekende en aan Opdrachtgever toegezonden opdrachtbevestiging. 
 • Een schriftelijke opdrachtbevestiging van Minder Meuk geldt als volledige en juiste inhoud van de tot stand gekomen Overeenkomst, tenzij de Opdrachtgever binnen drie werkdagen na datum van dagtekening van deze bevestiging, schriftelijk zijn bezwaren aan Minder Meuk kenbaar heeft gemaakt.
 • Nadat Minder Meuk de opdrachtbevestiging heeft toegezonden heeft de opdrachtgever tot 3 dagen na verzending de tijd om kosteloos te annuleren. Wanneer later dan 3 dagen wordt geannuleerd, zal 50% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht. 
 • Alle diensten die door Minder Meuk worden verleend, worden uitgevoerd naar eigen inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, echter zonder dat een specifiek resultaat kan worden gegarandeerd. 
 • Tenzij anders overeengekomen, is de Opdracht niet aangegaan met het oog op uitvoering daarvan door een bepaalde persoon. Artikel 7:404 BW is niet van toepassing. 
 • Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Minder Meuk binden Minder Meuk niet. 
 • Ingeval de overeenkomst is aangegaan door meer dan één (1) Opdrachtgever, is elke Opdrachtgever jegens Minder Meuk hoofdelijk gehouden de verplichtingen jegens Minder Meuk uit de Overeenkomst na te komen. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

 

Artikel 4: Duur van de overeenkomst 

 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals genoemd in de Opdrachtbevestiging dan wel de schriftelijke Overeenkomst. Dit is de tijdsperiode waarin Minder Meuk de door Opdrachtgever verlangde dienstverlening zal verrichten en de Opdracht afronden.
 • Minder Meuk is gerechtigd om in noodsituaties derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst, waarbij deze Voorwaarden onverminderd van kracht zijn.
 • De termijn waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd is een richttermijn, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat sprake is van een fatale termijn. Overschrijding van een termijn kan nimmer aanspraak geven op annulering of schadevergoeding van de zijde van de Opdrachtgever. De termijn begint eerst te lopen op het moment dat de Opdrachtgever en eventuele derden alle benodigde medewerking verlenen aan Minder Meuk en indien Opdrachtgever de openstaande factuur c.q. facturen heeft voldaan. 

Artikel 5: De Opdracht 

 • Minder Meuk zal in opdracht van de Opdrachtgever de werkzaamheden verrichten op de wijze zoals vermeld in de opdrachtbevestiging dan wel in de schriftelijke Overeenkomst. Partijen gebruiken voor de uitvoering van de werkzaamheden de KonMari methode. Voor een beschrijving van de methode en mogelijke werkzaamheden wordt verwezen naar: www.mindermeuk.nl 
 • De Opdracht zal door Minder Meuk ten allen tijde worden uitgevoerd op het door Opdrachtgever opgegeven adres. 
 • Bij de uitvoering van de werkzaamheden vervult Minder Meuk een adviserende en begeleidende rol. 
 • Minder Meuk is niet verantwoordelijk voor verlies van en/of goederen waar afstand van wordt gedaan door de Opdrachtgever. 
 • Voor de vervulling van de werkzaamheden van Minder Meuk, draagt Opdrachtgever ervoor zorg dat ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden dat de Partijen zo min mogelijk gestoord worden. In geval van kleine kinderen zal de Opdrachtgever oppas regelen. Huisdieren bevinden zich in een afgesloten ruimte. 
 • Opdrachtgever zorgt ervoor dat de familieleden en/of huisgenoten ongeacht of zij ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden in de woning/ruimte zullen bevinden, op de hoogte zijn van de komst van Minder Meuk. 

Artikel 6: De Vergoeding 

 • Opdrachtgever is aan Minder Meuk voor de Opdracht de tussen Partijen overeengekomen prijs verschuldigd ter grootte van het in de opdrachtbevestiging dan wel door Partijen schriftelijke Overeenkomst gemelde bedrag. De vergoeding is verschuldigd op het moment dat de Opdrachtgever samen met Minder Meuk een concrete afspraak voor een datum heeft ingepland voor de uitvoering van de werkzaamheden. 
 • Minder Meuk rekent €0,21 per/km reiskostenvergoeding. Gerekend vanaf de standplaats van Minder Meuk tot het adres van de Opdrachtgever. 

Artikel 7: Annuleringen

 • Opdrachtgever kan ten laatste 48 uur vooraf aan een opruimsessie de afspraak verzetten per mail of whatsapp. Wanneer de Opdrachtgever niet of te laat afzegt, dan is de Opdrachtgever €75,00 vergoeding verschuldigd.
 • Minder Meuk houdt zich het recht voor om een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht. De Opdrachtgever wordt hier met spoed van op de hoogte gebracht. Minder Meuk zal in dat geval nieuwe data voorleggen. De Opdrachtgever heeft geen recht op een schadevergoeding. 
 • Wanneer de Opdrachtgever tijdens de opruimsessie beslist om eerder dan de afgesproken tijd de sessie te beëindigen, wordt het volledige tarief van de sessie in rekening gebracht. 

Artikel 8: Betalingen 

 • Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen, dienen betalingen (inclusief BTW) plaats te vinden veertien (14) dagen na factuurdatum. Betalingen dienen, zonder compensatie of verrekening te worden verricht op NL23 INGB 0796749167  t.n.v. M de Graaf-Middelkoop.
 • In geval van niet (volledige of tijdige( betaling is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaand bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag van algehele voldoening. 
 • Indien Minder Meuk haar vordering op de Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is de Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd aan Minder Meuk. 
 • Indien het pakketten ‘Cut the crap’ wordt afgenomen wordt 50% van het bedrag gefactureerd voor aanvang van het eerste consult en het overige bedrag wordt gefactureerd na afloop van het laatste consult.
 • Voor de andere pakketten wordt 100% van het bedrag voor aanvang van de opdracht gefactureerd.

 

Meerwerk

 • Indien Minder Meuk, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Minder Meuk gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Minder Meuk in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Minder Meuk uitgevoerde werk te vergoeden.

Artikel 9: Privacy en geheimhouding 

 • Minder Meuk verplicht zich ertoe om alles wat in het contact met de Opdrachtgever besproken wordt vertrouwelijk te behandelen. 
 • Minder Meuk en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, gegevens van Opdrachtgever verstrekken aan derden. 
 • Minder Meuk zal de gegevens van de Opdrachtgever en overige persoonsgegevens die bij de uitvoering van de Opdracht aan Minder Meuk bekend zullen worden, vertrouwelijk en met inachtneming van de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, behandelen. De Privacy Policy van Minder Meuk is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

 • Minder Meuk heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hierdoor wordt verstaan dat zij zich te allen tijde maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competentie. 
 • De aansprakelijkheid van Minder Meuk voor schade en kosten van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Opdracht waarvoor zij in verzuim is, dan zal uit onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot een vergoeding van directe schade en voorts tot een bedrag dat de verzekering van Minder Meuk in het concrete geval uitkeert. In geval de verzekeraar in het concrete geval niet pikeert, om welke reden dan ook, is de totale aansprakelijkheid van Minder Meuk beperkt tot vergoeding van de direct schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Minder Meuk voor directe schade op welke rechtsgrond dan ook meer dan duizend euro (€1000) bedragen. 
 • Minder Meuk is nimmer aansprakelijk voor emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de Opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Minder Meuk. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. 
 • Aansprakelijkheid van Minder Meuk voor indirecte schade, daaronder begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van goederen, is in alle gevallen uitgesloten. 

Artikel 11: Einde Overeenkomst 

 • Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, De Overeenkomst eindigt op het moment dat Minder Meuk de werkzaamheden voortvloeiende uit de Opdracht heeft uitgevoerd en de Opdrachtgever al het verschuldigde betaald heeft. 
 • De Overeenkomst kan worden ontbonden indien de andere Partij zich toerekenbaar niet aan de gemaakte afspraken houdt of in betalingsonmacht verkeert (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in geval van faillissement of surséance van betaling) Aan elke Partij komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere Partij in verzuim is. Een Partij raakt in verzuim nadat zij een ingebrekestelling heeft ontvangen conform het bepaald in het artikel 9.5 uit de Voorwaarden waarin een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming wordt gesteld en ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. 
 • Ontbinding leidt geenszins tot enige aansprakelijkheid van Minder Meuk voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge lijdt. De vorderingen van Minder Meuk zullen ten gevolge van de ontbinding onmiddellijk opeisbaar zijn. 

Artikel 12: Geschillen en klachtenprocedure  

 • Indien de opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Minder Meuk.
 • Na kennisname en bespreking van de klacht met de klant zal de consultant zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting. 
 • Op geschillen die naar aanleiding van deze Voorwaarden zullen ontstaan is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13: Slotbepaling 

 • Afwijkingen van en aanvullingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. 
 • Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden zullen de Overeenkomst en de Voorwaarden voor het overige van kracht blijven De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiting bij de strekking van de te vervangen bepalingen. 
Chat openen
Hoi! Waarmee kan ik je helpen?